Zorg en begeleiding


Zorgstructuur

Binnen basisschool Pius X wordt gewerkt vanuit de cyclus van handelingsgericht werken. Aan deze cyclus worden ook de gesprekken met de intern begeleider en de gesprekken met ouders gekoppeld. Wanneer de behoeften van een leerling duidelijk zijn en de leerling gedijt bij de aanpak binnen het groepsplan, dan volstaat in de meeste gevallen bespreking binnen de geplande 10-minutenavonden.

Wanneer de behoeften van een leerling niet duidelijk zijn, of de aanpak binnen het groepsplan onvoldoende effect heeft, dan kan via een leerlingbespreking extra informatie verzameld worden. Ouders worden uitgenodigd mee te denken en worden uiteindelijk op de hoogte gebracht van de aanpak die uit deze bespreking voortvloeit.

Wanneer de inschatting is dat de basisondersteuning die de school kan bieden (op termijn) onvoldoende is om aan te kunnen sluiten bij de behoeften van een leerling, kan middels het groeidocument een specifieke hulpvraag worden gesteld. Ouders worden vanaf het begin in dit proces meegenomen.

 

Betrokkenheid

Bij de begeleiding binnen een school is uiteraard het hele team betrokken. Mensen hebben echter wel verschillende rollen hierin. Wij onderscheiden bij ons op school de volgende personen:

Leerkracht in de groep

Zij hebben de eerste verantwoordelijkheid voor de kinderen in de groep. Het bieden van begeleiding gebeurt de hele dag door in hun lesgeven binnen een sterk pedagogisch klimaat. Het initiatief tot begeleiding ligt bij de groepsleerkracht. De groepsleerkracht wordt begeleid door de intern begeleider (IB’er).

Onderwijs ondersteunend personeel

Op de Pius X isvoor een paar dagdelen in de week een onderwijsondersteuner werkzaam. Zij begeleidt kinderen of neemt de les van de leerkracht over waardoor de leerkracht ruimte heeft om met een kind of groepje kinderen te kunnen werken.

Intern begeleider

Op de Pius X hebben we 1 interne begeleider, die de leerlingenzorg organiseert en coördineert. De Intern begeleider is aangesteld bij de stichting. De Intern begeleider wordt ondersteund door de Onderwijskundig begeleider (OKB’er).

Onderwijskundig begeleider

Bij onderwijskundige verbetertrajecten wordt op aanvraag de Onderwijskundig begeleider ingeschakeld. De Onderwijskundig begeleider heeft een aanstelling bij de stichting en is werkzaam op meerdere scholen. De Onderwijskundig begeleider werkt op schoolniveau en streeft naar een integrale benadering van de begeleiding. Dit betekent bijvoorbeeld dat er naar het bredere onderwijsaanbod en onderwijsvernieuwingen gekeken wordt. Besluiten op het gebied van begeleiding worden door de Onderwijskundig begeleider in overleg met de directeur genomen.

Directeur

De directie blijft eindverantwoordelijk voor de school en hiermee ook voor de begeleiding van de school. De Onderwijskundig begeleider legt verantwoording voor de genomen besluiten af aan de directie.

Deze opzet van de begeleiding helpt ons bij onze doelstelling, namelijk om uw kind onderwijs op maat te bieden. Heeft u behoefte aan meer informatie, neemt u dan gerust contact op met de Intern begeleiders en/of Onderwijskundig begeleider van de school.

    No events