Ouders


Het belang van betrokkenheid van ouders bij school

Een goede samenwerking en regelmatig contact met de ouders zijn bepalend voor een positieve ontwikkeling van het kind, samen staan we voor educatief partnerschap waarin tijdig afstemmen belangrijk is.

Ook praktische hulp van ouders stellen wij erg op prijs. Regelmatig bestaat er behoefte aan hulpouders om te assisteren bij de voorbereiding en uitvoering van bijvoorbeeld een feest, een sportactiviteit of een cultureel bezoek. Op onze school worden veel activiteiten gecoördineerd en begeleid door de ouders.

 

Informatievoorziening aan ouders      

De contacten tussen ouders/verzorgers en de school zijn belangrijk. Beide zijn verantwoordelijk voor de leerling en daarom moeten de contacten over en weer optimaal zijn. Wij informeren ouders tijdig en structureel over het doen en laten van de school. Daarbij staan ons de volgende middelen ter beschikking:

Algemene informatie

 • schoolgids;
 • nieuwsbrieven;
 • specifieke informatie vanuit de groepen;
 • website (www.piusx-bemmel.nl).

Persoonlijke informatie

 • kennismakingsgesprekken;
 • rapporten in januari/februari en einde schooljaar;
 • 10-minutengesprekken;
 • ouder-kind-leerkrachtgesprekken vanaf groep 4;
 • evt. zorggesprekken met de intern begeleider en eventuele derden.

 

Gescheiden ouders

Als ouders gescheiden zijn, is het belangrijk beide ouders goed te informeren over de ontwikkeling van hun kind. Voorwaarde hierbij is dat beide ouders zelf hun verschillende adressen kenbaar hebben gemaakt. Aan beide ouders wordt informatie verstrekt. Als één van de ouders dit anders wil, kan hij of zij dit bij de directeur kenbaar maken.

Voor een ouderavond worden beide ouders uitgenodigd voor een gezamenlijk gesprek. Alleen in bijzondere gevallen kan hiervan worden afgeweken. Een verzoek om gegevens over het kind te verstrekken aan derden, wordt altijd aan beide ouders gedaan.

 

Inspraak en/of hulp van ouders

 • Medezeggenschapsraad

Op elke school is een medezeggenschapsraad (MR). De MR praat mee, stemt al dan niet in met én adviseert over onderwerpen die met de organisatie van de school te maken hebben (schoolbeleid). De MR van de onderwijsafdeling van IKC Pius X bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten. Meer informatie hierover vindt u onder Informatie/Medezeggenschap/MR/GMR.

 • Ouderraad

De onderwijsafdeling van IKC Pius X heeft een actieve ouderraad (OR) die het schoolteam ondersteunt bij het organiseren van allerhande activiteiten die de goede gang van het onderwijs en het welzijn van de leerlingen bevorderen. Meer informatie hierover vindt u onder Informatie/Medezeggenschap/Ouderraad.

 • Oudercommissie

De peuter-, kinder-, en buitenschoolse opvang van IKC Pius X heeft een oudercommissie. Zij denken mee over praktische zaken die betrekking hebben op de kinderopvang en de peuterspeelzaal. Meer informatie hierover vindt u onder Informatie/Medezeggenschap/Oudercommissie.

  No events