De OR


OR (Ouderraad)

De onderwijsafdeling van IKC Pius X heeft een actieve ouderraad (OR) die het schoolteam ondersteunt bij het organiseren van allerhande activiteiten die de goede gang van het onderwijs en het welzijn van de leerlingen bevorderen.

 

Doelstelling

De ouderraad stelt zich ten doel de betrokkenheid van de ouders/verzorgers bij de school te stimuleren en is de schakel tussen de ouders en de school. Tevens bevordert de ouderraad een goede samenwerking tussen de ouders/verzorgers enerzijds en de schoolleiding en het team anderzijds. Tenslotte geeft de ouderraad de schoolleiding gevraagd en ongevraagd advies.
Deze doelstelling tracht de ouderraad te bereiken door o.a. op te treden als klankbord c.q. het hebben van een signaalfunctie voor ouders/verzorgers in overleg en/of samenwerking met de schoolleiding en het team. Tevens verleent de ouderraad haar medewerking aan schoolactiviteiten en festiviteiten. Dit gebeurt door actieve deelname dan wel coördinatie.

 

Wat doet de OR?

De ouderraad ontplooit samen met leerkrachten een aantal activiteiten door het schooljaar heen. Enkele voorbeelden van jaarlijks terugkerende activiteiten zijn: Sint-, kerst-, en paasviering, carnaval, schoolreisje en de traktatie op de laatste schooldag etc.
Deze activiteiten kunnen niet georganiseerd worden zonder de ouderbijdrage.

 

Vergaderdata

De vergaderingen van de OR vinden in de regel plaats op iedere tweede dinsdag van de maand.

 

Samenstelling OR 2018-2019

Voorzitter Véronique Schipperheyn voorzitterpiusx@gmail.com
  Penningmeester Dennis Knuiman  

penningmeesterpiusx@gmail.com

Secretaris Charlotte Bongers  

secretariaatpiusx@gmail.com

     
OR-lid 1/2a Ester Peters  
OR-lid 1/2a Marieke Snel  
OR-lid 1/2b Kelly Verhoeven  
OR-lid 1/2b Linda  
OR-lid 3 Margriet Nouws  
OR-lid 3 Patricia Bosch  
OR-lid 4a Mireille Berendsen  
OR-lid 4a Irene Lamers  
OR-lid 4b vacature  
OR-lid 4b vacature  
OR-lid 5a Charlotte Bongers  
OR-lid 5a Samantha Peters  
OR-lid 5/6b Sandra Kuster  
OR-lid 5/6b vacature  
OR-lid 6a Chantal Roelofs  
OR-lid 6a Ine Christianen  
OR-lid 7a René Slendebroek  
OR-lid 7a Marion Stielstra  
OR-lid 7b Véronique Schipperheyn  
OR-lid 7b Yvette van Dort  
OR-lid 8a Natalie Knorth  
OR-lid 8a Bianca Meijer  
OR-lid 8b Saskia Arns-Scheffers  
OR-lid 8b vacature

 

Contact

Wilt u meer weten over de activiteiten van de ouderraad of hebt u tips/ideeën, dan kunt u zich wenden tot de leden van de ouderraad of het secretariaat (secretariaat@orpiusx.nl). Wij horen u graag!

 

    No events