Medezeggenschap


GMR, MR, OR, OC

IKC Pius X maakt deel uit van stichting De Linge. Op elke peuteropvang, kinderopvang, buitenschoolse opvang en school binnen de stichting, maar ook op het niveau van de stichting worden belangrijke beslissingen genomen. Beslissingen die direct te maken kunnen hebben met het onderwijs dat wordt gegeven.

Pedagogisch medewerkers, leerkrachten en ouders hebben, als belangrijke betrokkenen, invloed op deze beslissingen, medezeggenschap.

 

Op stichtingsniveau voor alle basisscholen/ IKC’s:

  • Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

 

Binnen IKC Pius X is dit georganiseerd in verschillende raden/commissies:

Onderwijsgedeelte IKC Pius X

  • Medezeggenschapsraad (MR).
  • Ouderraad (OR)

Peuter-, kinder-, buitenschoolse opvang IKC Pius X

  • Oudercommissie (OC)

 

    No events