Overlegorganen IKC Pius X


Het is belangrijk voor het onderwijs om samen te werken met ouders. We doen dit vanuit verschillende groepen. Op stichtingsniveau hebben we de GMR. Zij denken mee met het beleid van de stichting. IKC Pius X overlegt met de oudercommissie, de IKC raad en de kinderraad. De IKC raad bestaat uit ouders van de opvang en de school, leerkrachten en pedagogisch medewerkers. Zij spreken met de directie om gezamenlijke besluiten te maken of om geïnformeerd te worden. Voor u als ouders is het ook mogelijk om complimenten en adviezen door te geven aan de raad. Zij pakken dit dan verder op in een raadsoverleg. IKC Pius X heeft ook een leerlingenraad die dezelfde functie heeft als de IKC raad. Zij overleggen met Peter Niesten en nodig de directie uit voor overleg. Zij vergaderen ook in de klassen om te horen wat hun medeleerlingen van de ontwikkelingen op school vinden.

De centrale Lingeraad
Met ingang van schooljaar 2019-2020 is de Centrale Lingeraad actief, een medezeggenschapsorgaan voor alle scholen en IKC’s van De Linge waarin kinderopvang én onderwijs vertegenwoordigd zijn. De CLR overlegt met het bestuur van De Linge over het beleid dat gevoerd wordt. U kunt hierbij denken aan de begrotingen (kinderopvang en onderwijs), het zorgplan voor de leerlingen, personeelsbeleid, maar ook de beleidsvoornemens uit het strategisch beleidsplan. Op sommige punten heeft de CLR adviesbevoegdheid, op andere punten instemmingsbevoegdheid.
Meer informatie over de CLR vindt u hier.

OR (Ouderraad)
De ouderraad ontplooit samen met leerkrachten een aantal activiteiten door het schooljaar heen. Enkele voorbeelden van jaarlijks terugkerende activiteiten zijn: Sint-, kerst-, en paasviering, carnaval, schoolreisje en de traktatie op de laatste schooldag etc. De ouderbijdrage wordt besteed aan deze activiteiten.

IKC Raad
De IKC Raad is een medezeggenschapsorgaan binnen het IKC bestaande uit de oudercommissie van de kinder- en peuteropvang en de MR van de basisschool. Deze raad bestaat uit ouders, één pedagogisch medewerker en leerkrachten verbonden aan het IKC. De IKC raad denkt actief mee in de organisatie van het IKC en stemt al dan niet in met én adviseert over onderwerpen die met het beleid van het IKC te maken hebben. De afvaardiging van de MR van de basisschool en de OC van de kinder- en peuteropvang blijven in hun juridische vorm bestaan maar komen samen in de IKC-raad. De samenwerking uit zich in de gezamenlijke vergaderingen en in het integraal benaderen van vraagstukken voor het versterken van de doorgaande ontwikkelingslijn voor kinderen van 0 t/m 13 jaar. De raad behandelt de beleidszaken en andere gespreksonderwerpen als afgerond geheel. Wilt u ons over iets informeren of heeft u vragen, dan kunt u ons benaderen via e-mailadres ikcraadpiusx@delinge.nl

Leden namens ouders:

  • Suzanne van Deelen (opvang)
  •  Marloes van der Sand (opvang)
  •  Marlon Driessen (basisschool)
  •  Charlotte Doornenbal (basisschool)

Leden namens medewerkers

  • Heidi Minkhorst (opvang)
  • Jolien Groot Antink (basisschool): penningmeester
  • Celine van Orsouw (basisschool)
    No events