Passend Onderwijs


Kinderen moeten een plek krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en mogelijkheden. Ook als zij extra ondersteuning nodig hebben. Dit is het uitgangspunt van passend onderwijs. Die plek kan op de school zijn waar u uw kind aanmeldt. Is dit niet mogelijk? Dan moet er een andere reguliere- of speciale school worden gevonden, die de begeleiding wel kan bieden.

Met Pius X zijn wij aangesloten bij SWV PassendWijs: Passend Onderwijs in de regio Arnhem. SWV PassendWijs bestaat uit 25 besturen van 134 scholen. De besturen maken met elkaar afspraken over hoe voor elke leerling zo goed mogelijk passend onderwijs kan worden gerealiseerd.

In het kader van de Wet op Passend Onderwijs moet iedere basisschool een schoolondersteuningsprofiel (SOP) vaststellen. Hierin staat beschreven welke extra ondersteuning de school kan bieden en hoe deze georganiseerd is.

SOP 2018-2019 IKC PiusX

Lees meer vragen en antwoorden over passend onderwijs.

 

Zorgstructuur op basisschool Pius X

Binnen Pius X wordt gewerkt vanuit de cyclus van handelingsgericht werken. Aan deze cyclus worden ook de gesprekken met de intern begeleider en de gesprekken met ouders gekoppeld. Wanneer de behoeften van een leerling duidelijk zijn en de leerling gedijt bij de aanpak binnen het groepsplan, dan volstaat in de meeste gevallen bespreking binnen de geplande 10-minutenavonden.

Wanneer de behoeften van een leerling niet duidelijk zijn, of de aanpak binnen het groepsplan onvoldoende effect heeft, dan kan via een leerlingbespreking extra informatie verzameld worden. Ouders worden uitgenodigd mee te denken en worden uiteindelijk op de hoogte gebracht van de aanpak die uit deze bespreking voortvloeit.

Wanneer de inschatting is dat de basisondersteuning die de school kan bieden (op termijn) onvoldoende is om aan te kunnen sluiten bij de behoeften van een leerling, kan middels het groeidocument een specifieke hulpvraag worden gesteld. Ouders worden vanaf het begin in dit proces meegenomen.