De OC


OC (Oudercommissie)

Een oudercommissie bestaat uit een aantal ouders van een kinderdagopvang, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal of gastouderbureau. Zij behartigen de belangen van alle ouders van de kinderen op de opvang. De belangrijkste verantwoordelijkheid van de oudercommissie is om de kwaliteit van de opvang te bewaken en te bevorderen door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan de directie van de opvang. Hiervoor zijn adviesrechten vastgelegd in de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Daarnaast is het belangrijk dat de oudercommissie op effectieve wijze met de verschillende partijen communiceert.

De taken en verantwoordelijkheden van de oudercommissie zijn vastgelegd in het medezeggenschapsreglement en het huishoudelijk reglement. De oudercommissie van het Hummelhonk heeft als speerpunt een open communicatie!

Sinds dit schooljaar valt ook de peuterspeelzaal onder de Kinderopvang wat ook betekent dat de rol van ons als OC is gewijzigd. Ook de weg naar een IKC zal de aandacht vragen in de komende periode.

 

Samenwerking basisschool

Binnen het IKC proberen wij zoveel mogelijk aan te sluiten bij de thema’s van de onderbouw om een doorgaande lijn te ontwikkelen.

  • Wij nemen deel aan het nationale schoolontbijt.
  • In de week van 10-14 oktober nemen wij deel aan de kinderboeken week.
  • De maanden november/december staan in het teken van sinterklaas en kerstmis.
  • In de maand april komt de schoolfotograaf voor zowel de peuterspeelzaal als de basisschool.

 

Voorzitter OC:

 

Algemene leden:

 

 

Contact OC

Mocht u vragen of opmerkingen hebben dan kunt u altijd een van de OC leden aanspreken op het Hummelhonk, de foto’s van de leden hangen in de gang. Uiteraard kunt u ons ook bereiken via de mail ocHummelhonk@delinge.nl.

 

 

    No events