Onze school


IKC Pius X

Geschiedenis

Het gebouw van IKC Pius X staat sinds 1954 in Bemmel. Door de groei van het aantal kinderen zijn er een aantal uitbreidingen van ons hoofdgebouw geweest en maken we inmiddels ook gebruik van een dependance, de Kinkellink, aan de overkant van de straat. Het hoofdgebouw telt 11 lokalen, een speellokaal en een hal. De dependance telt 7 lokalen. Het onderwijs wordt aangeboden in diverse lokalen in het hoofdgebouw en in de dependance. Er zijn 7 onder- en middenbouwgroepen in het hoofdgebouw en 6 bovenbouwgroepen in de Kinkellink gehuisvest.

Inmiddels hebben de peuter-, kinder- en buitenschoolse opvang ook onderdak gevonden in de overige lokalen van het hoofdgebouw.

IKC Pius X heeft drie speelplaatsen verdeeld over twee locaties. De eerste speelplaats bevindt zich naast de peuter- kinderopvang bij het hoofdgebouw en is speciaal bestemd voor deze groep kinderen. De tweede speelplaats/schoolplein bij het hoofdgebouw is een buitenruimte voor de verschillende leeftijdsgroepen die uitdaging biedt tot bewegen. Het schoolplein heeft een sportgedeelte en een gedeelte waar kinderen rustig kunnen spelen. Naast het spelen wordt de natuurrijke ruimte om de school ook benut voor natuur en milieueducatie. De derde speelplaats/schoolplein bevindt zich bij de dependance, waar ook gebruik gemaakt kan worden van verschillende speeltoestellen en spelmateriaal.

 

Identiteit

Basisschool Pius X maakt deel uit van IKC Pius X en is een open katholieke basisschool. Dit betekent dat de school toegankelijk is voor iedereen en dat de school andere levensbeschouwelijke en/of culturele achtergronden respecteert/toelaat. De katholieke identiteit van de school is zichtbaar in het handelen van het personeel en de manier waarop teamleden, leerlingen en ouders met elkaar omgaan. Er is respect voor elkaar. Tevens besteden we aandacht aan de verscheidenheid van levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden, zoals deze in onze multiculturele samenleving spelen. Wij geven kinderen tools en bagage mee waarmee zij een gefundeerde mening kunnen ontwikkelen, waarbij het standpunt van de ander als waardevol beschouwd moet worden.

 

Schoolgrootte

Op de wettelijke teldatum van 1 oktober telde IKC Pius X 247 leerlingen. Schooljaar 2019-2020 starten wij met 10 groepen. Per jaar wordt bekeken hoe de indeling van de groepen het best tot zijn recht komt. Door de jaarlijks wisselende aanmeldingen van nieuwe leerlingen kan het een overweging zijn om één of enkele combinatiegroepen te vormen. Daarbij wordt goed gekeken naar een evenwichtige groepssamenstelling. Dit schooljaar zijn er twee combinatiegroepen; 5/6 en 6/7. De kleutergroepen starten het schooljaar 2019-2020 met ongeveer 24 kinderen per groep, maar door de toelating van 4 jarigen gedurende het hele jaar, zitten er aan het eind van het schooljaar rond de 30 kinderen in de groep. De groepsgrootte is gemiddeld 24 kinderen. Er zijn in totaal ongeveer 30 medewerkers verbonden aan onze school.

 

‘Het IKC is het centrum, waar het kind centraal staat.’

 

Uitgangspunten die wij hierbij hanteren zijn:

  • Kinderen gaan met plezier naar een school waar veiligheid is voor ieder kind en het kind zich betrokken voelt bij de persoonlijke ontwikkeling.
  • De leerkrachten werken in een lerende organisatie en staan open voor veranderingen.
  • Wij sluiten zoveel mogelijk aan bij de ontwikkeling van uw kind.
  • Er is zeker aandacht voor kinderen die moeite hebben met leren of bovengemiddeld presteren.
  • De school richt zich op de toekomst en ziet kansen in de ontwikkeling van mensen; nieuwe media worden opgenomen in de lesprogramma’s.
  • Het aanleren van specifieke vaardigheden en het aanbieden van andere denkstrategieën behoort tot onze kerntaken.
  • Er wordt veel geleerd en er is vanzelfsprekend aandacht voor het sociale en creatieve van uw kind.
  • Samenwerking tussen ouders en school als partners in de opvoeding vinden wij een vanzelfsprekendheid. Door ouders als partner te betrekken bij ontwikkelingsgroei van hun kind, dragen zij bij aan het schoolsucces van de kinderen.