De MR


MR

IKC Pius X maakt deel uit van stichting de Linge. Op elke school binnen de stichting, worden belangrijke beslissingen genomen. Op elke school is een medezeggenschapsraad (MR). De MR van het onderwijsgedeelte van IKC Pius X bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten. De ouders zijn: Rema van der Linden, Stijn Bonnes en Charlotte Jansen. Tessa van Cleef, Tibor Sealtiel en Trudie Vaessen vertegenwoordigen het personeel. De oudervertegenwoordiging wordt gekozen door de ouders en de personeelsvertegenwoordiging wordt door de medewerkers gekozen. Een zittingsperiode van een MR-lid is drie jaar. Iemand kan herkozen worden.

 

Doelstelling

De MR en de schooldirectie streven vanuit verschillende invalshoeken en belangen naar hetzelfde doel: goede kwaliteit van het onderwijs in een effectieve, efficiënte en plezierige schoolorganisatie.

 

Wat doet de MR?

De MR heeft in sommige gevallen instemmingsrecht en in andere gevallen adviesrecht. Voor welke onderwerpen wat geldt, is vastgelegd in de WMS (Wet Medezeggenschap op Scholen) en meer specifiek in het MR-reglement van onze school. Los van de zaken waarover de MR wettelijk advies of instemming mag geven, kan de MR gevraagd of ongevraagd reageren op alle zaken die met de school als geheel te maken hebben. Bestuur en directie zijn verplicht daar ook antwoord op te geven. De MR vergadert ongeveer zes keer per jaar, waarbij de directie en een lid van de ouderraad aanwezig zijn. De vergaderingen van de MR zijn openbaar. De goedgekeurde notulen zijn te vinden op de website van de school. Aan het eind van het schooljaar wordt een jaarverslag opgesteld over het afgelopen jaar en de doelstellingen voor het volgende jaar.

Heeft u vragen over het werk van de MR, dan kunt u terecht bij één van de MR-leden of kunt u mailen naar mrpiusx@delinge.nl

 

Vergaderdata
Voor het schooljaar 2017-2018 zijn de MR-vergaderingen vastgesteld. Deze zijn o.a. terug te vinden in de Nieuwsbrieven.

 

Verslagen van vergaderingen

Notulen MR vergadering 11122017

Notulen MR vergadering 11062018

 

Jaarplan, jaarverslag MR

Jaarplan MR IKC Pius X 2018-2019

Jaarverslag MR IKC Pius X 2017-2018

    No events