De GMR


GMR

Voor de basisscholen en IKC’s van Stichting de Linge is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Hierin zitten vertegenwoordigers van alle medezeggenschapsraden van de scholen van stichting De Linge, zowel ouders als personeelsleden. De GMR overlegt met het bestuur van De Linge over het beleid dat gevoerd wordt. Zij bespreken de zaken die van gezamenlijk belang zijn voor alle scholen van de stichting. Ook de GMR heeft over een aantal beleidszaken advies- of instemmingrecht. De bevoegdheden en taken van de GMR zijn vastgelegd in een reglement.

In de GMR van De Linge is elke school vertegenwoordigd met één lid uit de oudergeleding en één lid uit de personeelsgeleding. De leden stemmen ‘zonder last of ruggespraak’, maar kunnen in voorkomende gevallen wel besluiten hun achterban te raadplegen.

Heeft u vragen over het werk van de GMR, dan kunt u terecht bij één van de GMR-leden van uw school.

Leerkracht Wouter Broens via w.broens@delinge.nl

Ouder (vacature).

De oudervertegenwoordiger wordt gekozen door de MR-oudergeleding van de school. De personeelsvertegenwoordiger wordt gekozen door het MR-personeelsgeleding van de school. GMR-leden hebben, net als MR-leden, een zittingstermijn van drie jaar. Iemand kan maximaal zes jaar zitting hebben in de GMR.

De GMR vergadert ongeveer vijf keer per schooljaar en vraagt aan haar leden een gezonde betrokkenheid bij de scholen.

    No events